Paziņojums par privātumu

PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU

 

Atjaunināts: 2022. gada 19. janvārī

 

Mēs cienām jūsu privātumu un sargājam jūsu iesniegtos personas datusšajā paziņojumā par privātumu (turpmāk – Paziņojums par privātumu). Paziņojumā par privātumu paskaidrojam, kādus datus par jums vācam, kā šos personas datus izmantojam,uz kādiem nosacījumiem dati var tikt atklāti trešajām pusēm, kā arī paskaidrojam, kā jūsu personas dati tiek aizsargāti no nepareizas izmantošanas un kādas tiesības jums ir attiecībā uz saviem personas datiem.

 

1. Kas ir jūsu datu pārzinis?

SIA “Hermitage Solutions”,  reģistrācijas numurs: 40103873796, adrese Lutriņu iela 2-3, Rīga, LV-1002, Latvija (turpmāk – Hermitage Solutions vai mēs”) ir jūsu personas datu pārzinis.

 

2. Ar ko sazināties, ja rodas jautājumi par personas datu aizsardzību?

Ja rodas jautājumi par personas datu aizsardzību, vērsieties:

 • SIA “Hermitage Solutions”
 • Adrese: Lutriņu iela 1, Rīga, 1002, Latvija
 • E-pasta adrese: info@hermitage.lv

 

3. Kā un kādēļ mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Veicot savu ekonomisko darbību, mēs vācam personas datus no saviem klientiem, potenciālajiem klientiem, biznesa partneriem (pakalpojumu sniedzējiem, ražotājiem, tālākpārdevējiem u.tml.), interneta vietnes apmeklētājiem, mūsu organizēto pasākumu dalībniekiem, tāpēc esam uzskatāmi par datu pārzini. Mēs, būdami datu pārzinis, ar šo Paziņojumu par privātumu jūs (datu subjektus) informējam par mērķiem, kuriem mēs vācam un apstrādājam jūsu personas datus, kā arī norādām šādas datu vākšanas juridisko pamatojumu.

 

Turpmāk minēto jūsu personas datu vākšana un apstrāde  norādītajiem mērķiem, balstotās uz šādu juridisko pamatojumu:

 


Personas
dati

Mērķis

Juridiskais
pamatojums

Glabāšanas laika posms

 

Preču pārdošana vai pakalpojumu sniegšana, sadarbība ar biznesa partneriem

Vārds, uzvārds, pārstāvētā juridiskā persona, amats, e-pasta adrese, tālr. numurs, adrese, IP adrese

Līguma noslēgšana, preču pārdošana un iegāde, pakalpojumu sniegšana un saņemšana

Grāmatvedības uzskaite, ieskaitot rēķinu izrakstīšanu un iesniegšanu

Līguma noslēgšana un izpilde


Normatīvo aktu prasību izpildīšana

Tik, cik nepieciešams, lai izpildītu konkrētu uzdevumu un nodrošinātu mūsu tiesību īstenošanu, bet ne ilgāk par 10 gadiem līguma noslēgšanas gadījumā (šis termiņš tiek rēķināts no līguma beigšanās)

Saziņa ar mums

Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālr. numurs, ziņas saturs, datums un laiks, sarakstes saturs

Jūsu lūguma, pieprasījuma vai sūdzības izskatīšana

Piekrišana

Tik, cik nepieciešams, lai izpildītu konkrētu uzdevumu un nodrošinātu mūsu tiesību īstenošanu, bet ne ilgāk par 10 gadiem

Tiešais mārketings

Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālr. numurs, pārstāvētā juridiskā persona

Informēšana par mūsu precēm, pakalpojumiem, pasākumiem un citiem jaunumiem, kā arī biznesa partneru piedāvājumiem

Piekrišana Līdz piekrišana tiks atcelta

 

4. Kā iegūstam personas datus?

Jūsu personas datus iegūstam, kad personas datus iesniedzat jūs pats, piem., zvanot, rakstot mums, ierodoties pie mums, apmeklējot mūsu interneta vietni, iesniedzot savus dokumentus, reģistrējoties un piedaloties mūsu pasākumos u.tml.

 

Jūsu personas datus iegūstam arī no kredītspēju novērtējošiem uzņēmumiem, kontaktinformācijas pakalpojumu sniedzējiem, publiski pieejamiem avotiem, piem., laikrakstiem un citiem jaunumu avotiem, publiskajiem reģistriem, profesionāliem sociālajiem plašsaziņas tīkliem, valsts pārvaldes institūcijām un uzņēmumu tīmekļa vietnēm.

 

5. Kam mēs atklājam vai nododam datus, vai nododam tos ārpus ES vai EEZ robežām?

Jūsu personas dati netiks atklāti nevienai personai, izņemot mūsu biznesa partnerus (pakalpojumu sniedzējus, ražotājus, tālākpārdevējus u.tml.), bez kuriem nevarētu darboties mūsu interneta vietne, nevarētu sniegt pakalpojumus, pārdot preces u.tml.

 

Jūsu personas dati var tikt iesniegti valsts pārvaldes vai tiesībsargājošām institūcijām, taču tikai tad, kad to prasa spēkā esošie likumi, vai arī nolūkā nodrošināt mūsu tiesības un likumīgās intereses, kā arī mūsu darbinieku, klientu, biznesa partneru tiesības un intereses.

 

Mūsu biznesa partneri apstrādā personas datus tādā apjomā, kāds nepieciešams attiecīgā līguma izpildei. Par savu partneru darbībām ar jūsu personas datiem mēs atbildam tāpat, kā par savām.

 

Jūsu personas datus var izmantot arī tiešā mārketinga mērķiem, piem., ja jūs pasūtāt mūsu jaunumu vēstuli, kā arī pēc mūsu organizētiem pasākumiem jūsu personas dati var tikt nodoti mūsu biznesa partneriem (piem., ražotājiem), lai tie varētu iesniegt jums savus piedāvājumus u.tml.

 

Atsevišķos gadījumos jūsu personas datus varam nodot ārpus ES vai EEZ robežām. Tomēr gadījumos, kad personas datus nodosim ārpus ES un EEZ robežām, mēs nodrošināsim, ka, nododot datus, tiek ievēroti Vispārīgās datu aizsardzības regulas V nodaļā noteiktie nosacījumi.

 

6. Cik ilgi mēs glabājam datus?

 

Jūsu personas datus mēs apstrādājam un uzglabājam ne ilgāk kā tas nepieciešams šajā Paziņojumā par privātumu norādītajiem mērķiem. Mēs regulāri pārskatām nepieciešamību uzglabāt personas datus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Detalizēta informācija par jūsu personas datu glabāšanas termiņiem ir sniegta šī Paziņojuma par privātumu 3. punktā.

 

7. Kā mēs aizsargājam datus?

Mēs veicam nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu apstrādājamo personas datu aizsardzību.

 

8. Kādas ir jūsu, datu subjekta, tiesības?

Jums kā datu subjektam ir šādas tiesības:

 1. tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs par jums apstrādājam;
 2. tiesības prasīt izlabot personas datus;
 3. tiesības pieprasīt, lai personas dati tiktu dzēsti (tiesības tikt aizmirstam);
 4. tiesības ierobežot personas datu apstrādi;
 5. tiesības saņemt savus personas datus sistematizētā, vienkārši lietojamā, ar datoru nolasāmā formātā un tiesības netraucēti pārsūtīt tos citam datu pārzinim (tiesības uz personas datu pārnesamību);
 6. tiesības nepiekrist personas datu apstrādei;
 7. tiesības atcelt savu piekrišanu apstrādāt personas datus;
 8. tiesības prasīt, lai jums netiktu piemērots tikai automatizētā personas datu apstrādē, ieskaitot profilēšanu, pamatots lēmums;
 9. tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai.

 

Visi lūgumi, pieprasījumi un prasības par šajā daļā minētajām tiesībām un to īstenošanu ir jāiesniedz rakstveidā, nosūtot uz e-pasta adresi info@hermitage.lv vai ar ierakstītu vēstuli uz adresi be Lutriņu iela 2 - 3, Rīga, LV-1002. 

 

9. Sīkfailu izmantošana

Šajā interneta vietnē tiek izmantoti sīkfaili. Sīkfaili (angl. cookies) – ir teksta faili, kuri ar jūsu piekrišanu tiek ierakstīti pārlūkprogrammā, kad jūs pārlūkojat interneta vietni, un kuri vāc informāciju par vietnes apmeklējumu. Vairāk informācijas par sīkfailu izmantošanu varat atrast šeit.

 

10. Grozījumi Paziņojumā par privātumu

Pēc šā Paziņojuma par privātumu grozīšanas izdarīto grozījumu datumus norādīsim jaunajā Paziņojuma par privātumu versijā. Gadījumā, ja grozījumi būs nozīmīgi, par tiem papildus varam informēt citā veidā, piem., informāciju nosūtot uz e-pastu vai paziņojumu publicējot mūsu vietnē.

 

Iesakām regulāri apmeklēt mūsu vietni un pievērst uzmanību iespējamiem grozījumiem Paziņojumā par privātumu.